บทความวิจัย

Login |

บทความวิจัย

 

Recent Submissions

 • อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, February 4, 2011)
  xmlui.dri2xhtml.itemtype บทความวารสาร
 • Wiroj Liewkongsthaporn (Thanksin University, February 4, 2011)
  xmlui.dri2xhtml.itemtype บทความวารสาร
 • สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, February 3, 2011)
  xmlui.dri2xhtml.itemtype บทความวารสาร
 • วิสุทธิ์ ถิรสัตยาวงศ์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, February 3, 2011)
  xmlui.dri2xhtml.itemtype บทความวารสาร
 • ศิรินุช จินดารักษ์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, February 3, 2011)
  xmlui.dri2xhtml.itemtype บทความวารสาร